placeholder image
Icon for VCH pillar of Equity, Diversity & Inclusion

تیم ما با تعهد به پیشبرد برابری، گوناگونی و شمول (equity, diversity and inclusion, EDI) در سراسر سازمان، با کارکنان و کادر پزشکی وارد تعامل می شود تا اصول برابری، تنوع و شمول را در سیاست ها، شیوه ها، برنامه ها و خدمات VCH نهادینه کنند.

تیم ما با تعهد به پیشبرد برابری، گوناگونی و شمول (equity, diversity and inclusion, EDI) در سراسر سازمان، با کارکنان و کادر پزشکی وارد تعامل می شود تا اصول برابری، تنوع و شمول را در سیاست ها، شیوه ها، برنامه ها و خدمات VCH نهادینه کنند.

تیم برابری، تنوع و شمول بر روی چهار هدف اصلی متمرکز است:

  • نیروی کاری داشته باشد که به طور گسترده بازتاب دهنده جامعه باشد.
  • موانع درون سیستم را شناسایی و رفع کند.
  • نیروی کار گوناگون، با استعداد و ماهر در کار را به شیوه ای فراگیر و محترمانه جذب کرده و حفظ کند.
  • سیاست ها، نقشه ها، برنامه ها، شیوه ها و خدماتی را ایجاد کند که نیازهای متنوع کارکنان، کارکنان پزشکی، مراجعین و جامعه را برآورده کند.

یک گام مهم درک وضعیت و نیازهای نیروی کار و شناسایی فرصت هایی برای بهبود محل کار است. در سال 2022، VCH یک نظرسنجی ناشناس با محوریت برابری، تنوع، شمول ، خودهویت سنجی و تجربه محل کار برای همه کارکنان و کارکنان پزشکی آغاز کرد.

ما از نزدیک با تیم بهداشت بومی ( Indigenous Health team ) همکاری کردیم تا فرآیندی مبتنی بر آگاهی نسبت به آسیب (جسمی، روانی و عاطفی) و امنیت فرهنگی برای جمع آوری اطلاعات حساس و کاهش آسیب های احتمالی که می تواند ناشی از جمع آوری داده ها باشد، اتخاذ کنیم. این در راستای قانون داده های ضد نژادپرستی ( anti-racism data act ) است.

بینشهای حاصل از این نظرسنجی، کار ما را در جهت ارائه یک محیط کاری امن ازنظر فرهنگی و فراگیرکه از نیروی کاری متنوع در ارائه مراقبت تجلیل میکند، آگاه میسازد.

ارکان VCH

ایجاد یک سازمان ضد نژادپرستی

تلفیق پایداری و مراقبت های بهداشتی

افزایش دسترسی به مراقبت با حفظ امنیت فرهنگی