Group of people standing next to each other.
Icon for VCH pillar of Equity, Diversity & Inclusion

Với cam kết thúc đẩy sự công bằng, đa dạng và hòa nhập (Equity, Diversity and Inclusion, EDI) trên toàn tổ chức, nhóm chúng tôi tham gia với nhân viên hành chánh và nhân viên y tế để đưa những nguyên tắc EDI vào các chính sách, lề lối, chương trình và dịch vụ của VCH.

Với cam kết thúc đẩy sự công bằng, đa dạng và hòa nhập (Equity, Diversity and Inclusion, EDI) trên toàn tổ chức, nhóm chúng tôi tham gia với nhân viên hành chánh và nhân viên y tế để đưa những nguyên tắc EDI vào các chính sách, lề lối, chương trình và dịch vụ của VCH.

Nhóm EDI tập trung vào bốn mục tiêu chính:

  • Có một lực lượng lao động phản ánh cộng đồng một cách rộng rãi.
  • Xác định và giải quyết các rào cản trong hệ thống.
  • Thu hút và duy trì một lực lượng lao động tài năng, đa dạng có kỹ năng làm việc một cách toàn diện và tôn trọng.
  • Tạo ra các chính sách, kế hoạch, chương trình, lề lối và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhân viên hành chánh, nhân viên y tế, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Một bước quan trọng là hiểu được tình trạng và nhu cầu của lực lượng lao động và xác định các cơ hội để cải thiện những nơi làm việc của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhóm Y tế Bản địa để áp dụng một quy trình nắm vững về chấn thương và an toàn về văn hóa để thu thập thông tin nhạy cảm và giảm thiểu các tác hại tiềm ẩn có thể gây ra qua việc thu thập dữ liệu. Điều này phù hợp với đạo luật dữ liệu chống phân biệt chủng tộc.

Những hiểu biết từ cuộc khảo sát sẽ mang lại thông tin cho công việc của chúng tôi để hướng tới việc cung cấp một môi trường làm việc hòa nhập, an toàn về văn hóa, nhằm tôn vinh lực lượng lao động đa dạng của chúng ta trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Đọc thêm về các trụ cột của chúng tôi

Xây dựng một tổ chức chống phân biệt chủng tộc

Tích hợp tính bền vững trong chăm sóc sức khỏe

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa