Group of VCH staff.

Chúng tôi nhận ra nhu cầu thay đổi hệ thống, có ý nghĩa và cam kết đưa ra những cải tiến bền vững tập trung vào quyền con người và công bằng y tế. Năm 2022, chúng tôi khởi xướng một chương trình Chống Phân biệt Chủng tộc xây dựng trên công việc tích hợp an toàn văn hóa Bản địa và thúc đẩy sự công bằng, đa dạng và hòa nhập nhiều hơn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc của chúng tôi.

Chương trình này nhằm mục đích:

  1. Thừa nhận, giải quyết và lên án nạn phân biệt chủng tộc và tạo ra một môi trường nơi bệnh nhân, khách hàng và cư dân được chăm sóc sức khỏe an toàn, có phẩm chất mà không bị phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.
  2. Tạo ra một môi trường nơi nhân viên hành chánh và nhân viên y tế cảm thấy tự tin trong việc lên tiếng chống phân biệt chủng tộc và giải quyết phân biệt đối xử khi nó xảy ra, biết rằng họ được giới lãnh đạo hỗ trợ đầy đủ.
Group of VCH staff.

Xây dựng chương trình Chống Phân biệt Chủng tộc của chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức các buổi giao lưu với nhân viên hành chánh và nhân viên y tế của chúng tôi để hiểu được những trải nghiệm sống, thảo luận về các rào cản đối với sự an toàn và nhận góp

Giai đoạn tiếp theo của việc mời gọi tham gia sẽ tập trung vào việc tiếp cận bên ngoài với bệnh nhân, khách hàng và các đối tác cộng đồng của chúng tôi.

Những ý kiến thu thập được từ các hoạt động mời gọi tham gia sẽ cung cấp thông tin cho một Kế hoạch Hành động Chống Phân biệt Chủng tộc toàn diện của VCH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là hiểu rõ sự phân biệt chủng tộc được chứng kiến và trải nghiệm như thế nào, phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ra sao, và làm thế nào chúng ta có thể cải thiện sự an toàn và niềm tin trong việc trình báo và chịu trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cải tiến của mình như hệ quả từ các biện pháp của chúng tôi trong vài năm tới.

Đọc thêm về các trụ cột của chúng tôi

Tích hợp tính bền vững trong chăm sóc sức khỏe

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa

Tự nhận dạng và khảo sát kinh nghiệm nơi làm việc