Smoke scattered throughout the mountainside

Mặc dù ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc là rõ ràng, chúng ta cũng biết rằng chính hệ thống chăm sóc sức khỏe có dấu ấn môi trường đáng kể và góp phần vào việc biến đổi khí hậu.

Để giải quyết các liên hệ chồng chéo và tác động này, VCH đã trở thành tổ chức chăm sóc sức khỏe đầu tiên ở BC tích hợp Sức khỏe Hành tinh vào kế hoạch chiến lược của mình và cam kết đưa các nguyên tắc sức khỏe hành tinh vào tất cả những gì chúng tôi thực hiện; từ việc quản lý các cơ sở và nguồn cung cấp chúng tôi sử dụng, đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Icon for VCH pillar of Planetary Health

Sức khỏe hành tinh đề cập đến mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa sức khỏe của hành tinh chúng ta và sức khỏe của cộng đồng chúng ta.

Sáng kiến này vừa tham vọng vừa hợp tác về cơ bản.

Chúng tôi đang tập hợp nhiều bên liên quan và các nhóm đang thực hiện những thay đổi thực sự, có ý nghĩa để hỗ trợ các cộng đồng khỏe mạnh và một hành tinh khỏe mạnh.

Công việc thiết yếu này được lãnh đạo bởi Văn phòng Chiến lược và Canh tân của VCH và Hợp tác Sức khỏe Hành tinh bao gồm nhân viên hành chánh và nhân viên y tế trong các lãnh vực Dịch vụ Lâm sàng Bền vững, Y tế Công cộng và Năng lượng và Môi trường Bền vững.

  • Nhóm Dịch vụ Lâm sàng Bền vững bảo đảm chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc phẩm chất cao, ít cacbon, đưa ra các quyết định lâm sàng và cải thiện quy trình để hạn chế tác động môi trường của chúng tôi.
  • Nhóm Y tế Công cộng làm việc với chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng của chúng tôi để hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu, lập kế hoạch và ứng phó khẩn cấp, giám sát phẩm chất nước và không khí và nhiều hơn thế nữa.
  • Nhóm Năng lượng và Môi trường Bền vững làm việc để giảm tiêu thụ năng lượng, nước, chất thải và phát thải trên tất cả các địa điểm của VCH và hỗ trợ việc phát triển các cơ sở bền vững và chống chịu khí hậu như công trình tái phát triển Bệnh viện Richmond.

Cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt trực tiếp với cuộc khủng hoảng khí hậu hầu cung cấp các dịch vụ chăm sóc vững chắc và bền vững về môi trường để hỗ trợ sức khỏe của con người và hành tinh.

Đọc thêm về các trụ cột của chúng tôi

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa

Tự nhận dạng và khảo sát kinh nghiệm nơi làm việc

Xây dựng một tổ chức chống phân biệt chủng tộc