برنامه تثبیت خانه جوانان

abstract illustration representing sand

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

تیم تثبیت خانه جوانان با جوانان (13 تا 24 سال) که مواد مصرف می‌کنند و می‌خواهند مصرف حداقل یک ماده را متوقف کرده یا به میزان قابل‌توجهی آن را کاهش دهند، کار می‌کند.

چه می‌توان انتظار داشت

این تیم از جوانان و خانواده‌هایشان که چند هفته اول بهبودی را در عین زندگی در جامعه سپری می‌کنند، حمایت می‌کند.

به‌جهت پشتیبانی برای تَرک، جوانان باید محل امنی برای اقامت داشته باشند و توصیه می‌شود که یک پشتیبان داشته باشند که طی روند ترک و تغییر به آنها کمک کند.

برای ترک مصرف بنزودیازپین و یا مشروبات الکلی سنگین، ممکن است به مدیریت ترک بصورت بستری شدن با حمایت پزشکی نیز نیاز باشد.

مدیریت پرونده کوتاه‌مدت با هدف برقراری ارتباط با خدمات بر مبنای بهبودی مداوم ارائه می‌شود.

تیم تثبیت خانه متشکل است از:

  • سرگروه
  • متخصصان بالینی پذیرش
  • متخصص بالینی و یا مدیر پرونده
  • مددکار گسترش ارتباط‌ با جوانان
  • مددکار فرهنگی افراد بومی
  • پرستاران متخصص
  • این برنامه به جوانان ساکن در مترو ونکوور ارائه می‌شود و VCH آن را اداره می‌کند.

نحوه دسترسی به خدمات

نامه‌ی ارجاع‌ به متخصص مورد نیاز است که آن را مشاور محلی یا متخصص مراقبت‌های  بهداشتی با همکاری مراجعه کننده تکمیل می‌کند. به محض دریافت نامه‌ی ارجاع، بوسیله‌ی تیم پذیرش مرکزی اعتیاد (CAIT) و مشاوران اختلال هم‌زمان  از نظر تکمیل بودن بررسی شده ، و اطمینان حاصل می‌‌گردد که مراجعه کنندگان بنابر نیازشان به مناسب‌ترین مرکز  ارجاع داده می‌شوند.

از طریق تیم پذیرش مرکزی اعتیاد(CAIT) به این برنامه دسترسی پیدا کنید.