Chương trình Ổn định Gia đình Thanh thiếu niên

abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Nhóm Ổn định Gia đình Thanh thiếuniên làm việc với người trẻ (từ 13 đến 24 tuổi) đang sử dụng chất gây nghiện và muốn ngừng hoặc giảm đáng kể việc sử dụng ít nhất một chất gây nghiện.

Những điều kỳ vọng

Nhóm này hỗ trợ thanh thiếu niên và gia đình họ đang vượt qua những tuần đầu tiên của quá trình phục hồi khi sống trong cộng đồng.

Để được hỗ trợ cai nghiện, thanh thiếu niên phải có một nơi ở an toàn và nên có một người hỗ trợ để giúp đỡ họ trong quá trình cai thuốc và thay đổi.

Để cai nghiện rượu nặng và/hoặc thuốc benzodiazepine, cũng có thể cần hỗ trợ về mặt y tế để quản lý cai nghiện nội trú.

Quản lý sự vụ ngắn hạn được cung cấp với mục tiêu kết nối với các dịch vụ dựa vào việc phục hồi đang diễn ra.

Nhóm Ổn định Gia đình bao gồm:

  • Trưởng nhóm
  • Bác sĩ lâm sàng tiếp nhận
  • Quản lý Sự vụ/Bác sĩ lâm sàng
  • Nhân viên Tiếp cận Thanh thiếu niên
  • Nhân viên Văn hóa Bản địa
  • Điều dưỡng Cao cấp
  • Chương trình này được cung cấp cho thanh thiếu niên cư trú tại Metro Vancouver và được điều hành bởi cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver.

This program is offered to youth residing in Metro Vancouver, and is run by Vancouver Coastal Health.

Cách truy cập dịch vụ

Phải có giới thiệu do cố vấn cộng đồng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoàn tất phối hợp với khách hàng. Sau khi nhận được giấy giới thiệu, các Cố vấn về Rối loạn Đồng thời của Nhóm Tiếp nhận Tập trung Cai nghiện (Central Addiction Intake Team-CAIT) sẽ xem xét tính đầy đủ và bảo đảm khách hàng được kết nối với cơ sở phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Tiếp cận chương trình này thông qua nhóm Tập trung Cai nghiện​​ Cai nghiện(CAIT).