پذیرش مرکزی Richmond Community Mental Health and Substance Use - Central Intake

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

VCH Richmond Mental Health and Substance Use برنامه ها و خدمات متعددی برای حمایت از کودکان، جوانان، بزرگسالان و سالمندان دارد. تیم پذیرش مرکزی Central Intake ما در این جا با ارائه اطلاعات به شما کمک می کند تا به خدماتی که به بهترین وجه نیازهای شما را برآورده میسازد، متصل شوید.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

هرکسی در هر سنی میتواند با تیم پذیرش مرکزی ما با شماره تلفن(604) 204-1111  تماس بگیرد تا در مورد خدمات بهداشت روان و مصرف مواد ریچموند اطلاعات کسب کند. خدمات پذیرش به زبان انگلیسی، کانتونی و ماندارین در دسترس است. خدمات ترجمه رایگان در صورت نیاز برای تمام زبان های مورد نیاز قابل استفاده می باشد.

VCH-Richmond mental health and substance use: One number to call

منابع

    • فرم ارجاع ریچموند MHSU

      فرم ارجاع برای بسیاری از برنامه های جامعه محلی VCH Richmond MHSU که باید یک پزشک، ماما یا پرستار متخصص آن را تکمیل کند.

چگونه به خدمات دسترسی داشته باشم؟

با تیم پذیرش مرکزی ما به شماره (604) 204-1111 تماس بگیرید. برخی از خدمات مستلزم ارجاع از سوی پزشک، ماما یا پرستار متخصص می باشند . برای جزئیات بیشتر می توانید با تیم پذیرش ما صحبت کنید.

با تیم پذیرش مرکزی ما تماس بگیرید

ساعت ها

با تیم پذیرش ما از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 4:15 بعد از ظهر تماس بگیرید یا از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9:30 صبح تا 12 بعد از ظهر، یا از 1 تا 3:30 بعد از ظهر به دفتر مراجعه کنید.

Richmond Place – 8100 Granville Avenue 

This service is available at
This service is available at

Richmond Community Mental Health and Substance Use - Central Intake

8100 Granville Avenue
Richmond, BC V6Y 3T6
See directions on Google Maps
See more details