Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của Cộng đồng Richmond - Tiếp nhận Tập trung

Tìm dịch vụ này gần quý vị

Bộ phận Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của VCH Richmond có một số chương trình và dịch vụ hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và cao niên. Nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và giúp kết nối bạn với dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt nhất.

Những gì sẽ thấy

Bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể liên lạc với Nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi để tìm hiểu về các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện tại Richmond bằng cách gọi số (604) 204-1111. Có sẵn dịch vụ tiếp nhận bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Cũng có thể sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí khi cần thiết cho mọi nhu cầu ngôn ngữ.

VCH-Richmond mental health and substance use: One number to call

Tài nguyên

    • Richmond MHSU referral form

      Referral form for many VCH Richmond MHSU community programs, which a physician, midwife, or nurse practitioner must complete.

Tôi làm thế nào để tiếp cận dịch vụ?

Hãy gọi cho nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi tại số (604) 204-1111. Một số dịch vụ sẽ yêu cầu có giới thiệu từ bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc điều dưỡng cao cấp. Bạn có thể nói chuyện với nhóm tiếp nhận của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hãy gọi cho nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi

Giờ làm việc

Gọi cho nhóm tiếp nhận của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4:15 giờ chiều hoặc đến văn phòng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:30 giờ sáng đến 12 giờ trưa, hoặc từ 1 giờ đến 3:30 giờ chiều.

Richmond Place – 8100 Granville Avenue 

This service is available at
This service is available at

Richmond Community Mental Health and Substance Use - Central Intake

8100 Granville Avenue
Richmond, BC V6Y 3T6
See directions on Google Maps
See more details