تیم گستترش ارتباط با جوانان ایست ساید داون تاون (YOT)

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

تیم گسترش ارتباط با جوانان ایست ساید داون تاون (YOT) واقع در 786 Powell Street. این یک تیم چندرشته‌ای است که با هدف جلب جوانانی که به سختی قابل دسترسی هستند، ایجاد حسن تفاهم، اعتماد و برقراری ارتباط آنها با خدمات طولانی‌مدت‌تر ، خدمات حمایتی، بالینی و پشتیبانی موقت را ارائه می‌دهد.

چه می‌توان انتظار داشت

خدمات ارائه‌شده در این برنامه عبارتند از: مدیریت پرونده، دسترسی به مراقبت اولیه، حمایت فرهنگی و معنوی، کمک به ارتباط با خدمات، تجهیزات کاهش آسیب و آموزش و کمک‌های خیابانی در DTES.

تیم متشکل است از: 

  • پرستار مصرف مواد و بهداشت روان
  • کارمند مراقبت از جوانان
  • مددکار اجتماعی
  • حامی همسال بومی
This service is available at
This service is available at

Downtown Eastside Youth Outreach Team at 786 Powell Street

786 Powell St.
Vancouver, BC V6A 1H6
See directions on Google Maps
See more details