ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟਸਾਈਡ ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ (YOT)

ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਭੋ

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟਸਾਈਡ ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ (YOT) 786 ਪਾਵੇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਹਸਤਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ DTES ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਊਟਰੀਚ।

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

  • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰਸ
  • ਯੂਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
  • ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
  • ਇੰਡੀਜਿਨਸ ਪੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ
This service is available at
This service is available at

Downtown Eastside Youth Outreach Team at 786 Powell Street

786 Powell St.
Vancouver, BC V6A 1H6
See directions on Google Maps
See more details