ਸੇਵਾਵਾਂ

 • Child Health Clinics

 • Dental Public Health Program

 • Hearing Services

 • Immunization Clinics

 • Prenatal & Early Years Program

 • Speech & Language Services

 • Youth Clinics

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ:

 • ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਸਕ੍ਰਿਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼।
 • ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ: ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਨ.) ਵੱਲੋਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਇਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਾਈਡ ਮੁਤਾਬਕ 2, 4, 6, 12 ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ : ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਗ੍ਰੇਡ 6 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡੈਂਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਈਜਿਨਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਔਡੀਆਲੋਜੀਨਵ-ਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ 0-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ) ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ।
 • ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਸੀ.ਐੱਚ. ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਨਿਗਾਹ : ਯੁਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ।
 • ਪੋਸ਼ਣ: ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੇਸ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਾਰਣ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ।

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ

Robert & Lily Lee Public Health Unit

1669 East Broadway, Vancouver, B.C.
(inside Robert & Lily Lee Family Community Health Centre)

South Community Health Centre

6405 Knight Street, Vancouver, B.C.
(inside South Community Health Centre)

Blusson Public Health Unit

818 West 10th Avenue, Vancouver, B.C.
(inside the Blusson Spinal Cord Centre building at Vancouver General Hospital)

Three Bridges Public Health Unit

1128 Hornby Street, Vancouver B.C.
(inside Three Bridges Community Health Centre)

Evergreen Public Health Unit

3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.
(inside Evergreen Community Health Centre)

Raven Song Public Health Unit

2450 Ontario Street, Vancouver, B.C. 
(inside Raven Song Community Health Centre)

Vancouver Community Audiology Public Health Unit

999 West Broadway, Unit 300, Vancouver, B.C.
(inside Vancouver Community Audiology Centre at 999 West Broadway)

Pacific Spirit Public Health Unit

2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.
(inside Pacific Spirit Community Health Centre)

601 Health Protection Public Health Unit

601 West Broadway, Unit 601, Vancouver, B.C.
(inside 601 West Broadway)

Richmond Public Health Unit

8100 Granville, Richmond, B.C.
(Richmond Public Health)

Esplanade Public Health Unit

132 West Esplanade, North Vancouver, B.C.

Parkgate Public Health Unit

3625 Banff Court, Unit 200, North Vancouver, B.C.
(inside Parkgate Community Health Centre)

Central Public Health Unit

132 Esplanade, North Vancouver, B.C.
(inside the Central Community Health Centre)

West Vancouver Public Health Unit

2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.

Squamish Public Health Unit

38140 Behrner Drive, Squamish, B.C.

Whistler Public Health Unit

4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.

Pemberton Public Health Unit

1403 Portage Road, Pemberton, B.C.

Gibsons Public Health Unit

841 Kiwanis Way, Gibsons, B.C.
(Gibsons Health Unit)

Sechelt Public Health Unit

5544 Sunshine Coast Highway, Sechelt, B.C.
(Sechelt Health Unit)

Powell River Public Health Unit

5000 Joyce Avenue, Powell River, B.C.
(inside qathet General Hospital)

Bowen Island Public Health Unit

North Coast- Bella Coola Public Health Unit

1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.
(inside Bella Coola General Hospital)