nurse at vaccine tent

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ

ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (Public Health Unit) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ : ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਕੇਸ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਡੈਂਟਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Dental Public Health Children's Program): ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਸਮੇਤ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ।
  • ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ( ਔਡੀਓਲੋਜੀ): ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ 0 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ।
  • ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਨਿਕ (Immunization Clinics): ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਲਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਪੋਸ਼ਣ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ) : ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ।
  • ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Prenatal & Early Years Program): ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰਲ ਸਮੇਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ (PHNs) ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (VCH) ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।
  • ਨਿਗਾਹ: ਔਪਟੋਮੀਟਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ|
  • ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ( ਯੁਵਾ ਕਲੀਨਿਕ): ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ।

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਨ

ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ (North Shore)

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Central Community Health Centre)
132 Esplanade (5th floor), North Vancouver, B.C.
(inside the Central Community Health Centre)
(604) 983-6700

ਪਾਰਕਗੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Parkgate Community Health Centre)
3625 Banff Court, Unit 200, North Vancouver, B.C.
(inside Parkgate Community Health Centre)
(604) 904-6450

ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (West Vancouver Community Health Centre)
2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.
(inside West Vancouver Community Health Centre)
(604) 904-6200

ਰਿਚਮੰਡ (Richmond, BC)

ਰਿਚਮੰਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (Richmond Public Health Unit)
8100 Granville, Richmond, B.C.
(inside Richmond Place - 8100 Granville Avenue)
(604) 233-3150

ਸੀ-ਟੂ-ਸਕਾਈ (Sea to Sky, BC)

ਪੇਮਬਰਟਨ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Pemberton Health Centre)
1403 Portage Road, Pemberton, B.C.
(inside Pemberton Health Centre)
(604) 894-6939

ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Squamish Community Health Centre)
1140 Hunter Place, Squamish, B.C.
(inside Squamish Community Health Centre)
(604) 892-2293

ਵਿਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (Whistler Health Care Centre)
4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.
(inside Whistler Health Care Centre)
(604) 932-3202

ਵੈਨਕੂਵਰ (Vancouver, BC)

ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Evergreen Community Health Centre)
3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.
(inside Evergreen Community Health Centre)
(604) 872-2511

ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Pacific Spirit Community Health Centre)
2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.
(inside Pacific Spirit Community Health Centre)
(604) 261-6366

ਰੇਵੇਨ ਸੌਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Raven Song Community Health Centre)
2450 Ontario Street, Vancouver, B.C.
(inside Raven Song Community Health Centre)
(604) 709-6400

Robert & Lily Lee ਫੈਮਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Robert & Lily Lee Family Community Health Centre)
1669 East Broadway, Vancouver, B.C.
(inside Robert & Lily Lee Family Community Health Centre)
(604) 675-3980

ਸਾਊਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (South Community Health Centre)
6405 Knight Street, Vancouver, B.C.
(inside South Community Health Centre)
(604) 321-6151

ਥ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (Three Bridges Community Health Centre)
1128 Hornby Street, Vancouver B.C.
(inside Three Bridges Community Health Centre)
(604) 331-8900
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਾਈਨ - (604) 331-8909

ਕੋਸਟਲ ਰੂਰਲ (Coastal Rural)

ਬੇਲਾ ਕੂਲਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (Bella Coola Public Health Unit)
1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.
(inside Bella Coola General Hospital)
(250) 799-5722

qathet ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (qathet Public Health Unit)
5000 Joyce Avenue (3rd floor), Powell River, B.C.
(inside qathet General Hospital)
(604) 485-3310

ਗਿਬਸਨ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (Gibsons Health Unit)
821 Gibsons Way, Gibsons, B.C.
( ਗਿਬਸਨ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ )
(604) 984-5070

ਸੀਸ਼ੇਲਟ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ (Sechelt Health Unit)
5571 Inlet Avenue, PO Box 1040, Sechelt, B.C.
( ਸੀਸ਼ੇਲਟ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ )
(604) 885-5164