ਸ੍ਰੋਤ

ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ

An illustration showing people practicing good respiratory hygiene in the winter

ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਅਤੇ COVID-19 ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  • ਮਾਸਕ ਪਾਓ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਿੱਕ: ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
  • ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵਗਣ, ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ, ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  • ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ

  • ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ: ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
  • ਹਵਾਦਾਰੀ: ਚੰਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਵਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।