ਯੂਥ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ (YICMT)

ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਭੋ

ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9-1-1 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹਾਟਲਾਈਨ: 1-800-784-2433

ਬੀ ਸੀ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 604-310-6789

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ: 1-800-668-6868

KUU-US ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (ਬੀ ਸੀ ਵਾਈਡ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ):: 1-800-588-8717

ਯੂਥ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ICMT) ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ) ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ, ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,
 • ਓਪੀਏਟ ਐਗੋਨਿਸਟ ਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,
 • ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ,
 • ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ,
 • ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ,
 • ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ,
 • ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ (OT) ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ,
 • ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ 
 • ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ|
 •  

ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

To make a referral to the YICMT please contact Youth CAIT. Youth CAIT phone lines are open daily.

 • Saturday to Thursday: 10:00 am– 8:00 pm
 • Fridays: 10:00 am– 5:00 pm

Phone: 604-209-3705
Email: cait.youth@vch.ca
Fax: 604-681-1894

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ." 

- ਬ੍ਰੀਜ਼ੀ, ਯੂਥ ਪੀਅਰ 

ਯੂਥ ICMT ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ|

ICMT ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਟੀਮ ਦਾ ਨੇਤਾ,
 • ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ,
 • ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ/ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ,
 • ਯੁਵਾ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਰ,
 • ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਕਰ,
 • ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ,
 • ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ
 • ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ।
Youth Intensive Case Management Team

ਵਸੀਲੇ

Transition into Independence (TIP)​​​

The team also encompasses a housing subsidy program called Transition into Independence (TIP) which offers a monthly housing subsidy for market housing for VCH catchment area youths ages 18 to 25. Youth are connected with a youth care worker providing case management and intensive support to youths. Youths can also be connected to primary care, cultural and spiritual support, case management or other community or treatment supports.

The Transition Group

The team also offers a life skills group named the Transition group. The Transitions Group gives youth who are transitioning into adulthood the opportunity to learn life skills in a supportive, low-barrier environment along with Vancouver Coastal Health.

Participants are between the ages of 17 and 24 and have had some involvement with MCFD or VACFSS.

Examples of topics covered include:

 • healthy eating,
 • eating on a budget,
 • income and identification,
 • education and employment, and 
 • physical and mental health.

ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਭੋ

OR
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at qathet General Hospital

  5000 Joyce Avenue, 3rd floor Powell River