Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (YICMT)

Tìm dịch vụ này gần quý vị

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (ICMT) là một nhóm đa ngành cung cấp các dịch vụ sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và nhạy cảm về mặt văn hóa cho thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp (ví dụ như sử dụng chất gây nghiện, vô gia cư, các thách thức về sức khỏe tâm thần).

Các mục tiêu bao gồm tăng cường chăm sóc liên tục và sự tham gia của thanh niên trong việc chăm sóc chính họ cũng như cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chăm sóc thanh thiếu niên.
 

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

 • tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu,
 • tiếp cận Liệu pháp Chủ vận Thuốc phiện,
 • hỗ trợ và dịch vụ về văn hóa và tinh thần,
 • tiếp cận cộng đồng,
 • giới thiệu và giúp kết nối với các dịch vụ bao gồm hỗ trợ cộng đồng dài hạn,
 • nguồn cung cấp và giáo dục giảm thiểu tác hại,
 • Đánh giá và hỗ trợ của Nhà trị liệu Nghề nghiệp (Occupational Therapist-OT),
 • lập kế hoạch điều trị và 

kết nối với các hỗ trợ đề cao xã hội.

Những gì sẽ thấy

“Một nhóm như thế này sẽ mang lại hy vọng cho những người trẻ cảm thấy họ không thể tồn tại trong thế giới này.” 

– Breezy, Youth Peer

Mục tiêu của ICMT cho Thanh thiếu niên là tăng cường tính liên tục trong việc chăm sóc và sự tham gia của thanh thiếu niên trong việc chăm sóc chính họ cũng như cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chăm sóc thanh thiếu niên.

Nhóm ICMT bao gồm:

 • trưởng nhóm,
 • bác sĩ lâm sàng tiếp nhận,
 • quản lý sự vụ/bác sĩ lâm sàng,
 • nhân viên tiếp cận giới trẻ,
 • nhân viên văn hóa,
 • Điều dưỡng Cao cấp,
 • Nhân viên xã hội và
 • Nhà trị liệu Nghề nghiệp.
Youth Intensive Case Management Team

Tài nguyên

Transition into Independence (TIP)​​​

The team also encompasses a housing subsidy program called Transition into Independence (TIP) which offers a monthly housing subsidy for market housing for VCH catchment area youths ages 18 to 25. Youth are connected with a youth care worker providing case management and intensive support to youths. Youths can also be connected to primary care, cultural and spiritual support, case management or other community or treatment supports.

The Transition Group

The team also offers a life skills group named the Transition group. The Transitions Group gives youth who are transitioning into adulthood the opportunity to learn life skills in a supportive, low-barrier environment along with Vancouver Coastal Health.

Participants are between the ages of 17 and 24 and have had some involvement with MCFD or VACFSS.

Examples of topics covered include:

 • healthy eating,
 • eating on a budget,
 • income and identification,
 • education and employment, and 
 • physical and mental health.

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at qathet General Hospital

  5000 Joyce Avenue, 3rd floor Powell River