Geometric pattern of mountains

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (ICMT) là một nhóm đa ngành cung cấp các dịch vụ sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và nhạy cảm về mặt văn hóa cho thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp (ví dụ như sử dụng chất gây nghiện, vô gia cư, các thách thức về sức khỏe tâm thần).

How to access

  • Kiểm tra tư cách hội đủ điều kiện

    • Thanh thiếu niên từ 13 đến 24 tuổi

Giờ hoạt động

Tìm giờ tại https://foundrybc.ca/northshore/

Foundry North Shore

Foundry North Shore is where any youth or parent in our community can easily access the help they need when they need it. It is an integrated youth and family initiative that will transform how mental health and substance use services are delivered on the North Shore, providing early intervention to support young people's well-being.

Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (YICMT)

Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (ICMT) là một nhóm đa ngành cung cấp các dịch vụ sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và nhạy cảm về mặt văn hóa cho thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp (ví dụ như sử dụng chất gây nghiện, vô gia cư, các thách thức về sức khỏe tâm thần).