Métis Nation BC and Vancouver Coastal Health sign Letter of Understanding

Với vinh dự và khiêm nhường, chúng tôi đã ký một Biên bản Ghi nhớ (Memorandum of Understanding, MOU) với Tla'amin First Nation. Ít nhất bảy cộng đồng Nations trong khu vực VCH đã bày tỏ quan tâm đến hành động tương tự. Chúng tôi cũng mừng việc ký kết Thư Thông hiểu (Letter of Understanding, LOU) với Métis Nation thuộc British Columbia, một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi để cung cấp phương pháp tiếp cận dựa trên sự khác biệt đối với các dịch vụ y tế cho người dân Métis trong khu vực của chúng tôi.

Các bản LOU và MOU của chúng tôi phản ánh sự tiến triển tự nhiên của các mối liên hệ hiện tại của chúng ta với các cộng đồng Bộ tộc Thứ nhất, Métis và Inuit, và cam kết của chúng tôi trong việc hòa giải và bảo vệ các quyền của Người Bản địa. Những văn kiện đó đặt nền tảng cho chúng tôi qua các nguyên tắc hướng dẫn và chỉ ra các ưu tiên hỗ tương, xác định cách tiếp cận của chúng tôi để thúc tiến việc chăm sóc sức khỏe trong mỗi cộng đồng. Điều này thiết lập một cách tiếp cận nhất quán, phối hợp và có chủ ý đối với các quan hệ đối tác của chúng tôi. Khi quan hệ đối tác của chúng tôi phát triển với các cộng đồng Bộ tộc Thứ nhất, Métis và Inuit mà chúng tôi phục vụ, những cơ hội hợp tác có ý nghĩa và việc lấy quyết định chung sẽ giúp Người Bản địa thực hiện các vai trò quan trọng liên quan đến việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ y tế cho cộng đồng của họ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ các đối tác Bộ tộc Thứ nhất khi họ hướng dẫn chúng tôi trong việc giải quyết những bất bình đẳng về y tế đang tồn tại đối với nhiều cộng đồng Bản địa hiện nay. Sự gắn bó của chúng tôi cho việc này là một phần trong hành trình liên tục của chúng tôi hướng tới hòa giải với Người Bản địa.”

– Vivian Eliopoulos, Chủ tịch kiêm CEO, VCH

Chúng tôi cũng đang phát triển mạng lưới đối tác đa dạng của mình để gia tăng các lựa chọn chăm sóc an toàn về văn hóa cho khách hàng Bản địa.

Năm ngoái, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác với Sheway để giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc chống phân biệt chủng tộc, thông tin đầy đủ về chấn thương và an toàn về văn hóa cho những người Bản địa mang thai đang sử dụng chất gây nghiện và sống ở vùng Downtown Eastside của Vancouver. Hơn hai phần ba số khách hàng tiếp cận dịch vụ tại Sheway xác định là người Bản địa. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Sheway để tăng thêm nghệ thuật và văn hóa Bản địa, lập chương trình và các thành viên trong nhóm nắm vững về Bản địa để nâng cao trải nghiệm và hỗ trợ sẵn có cho trẻ em và gia đình. Đối với chúng tôi, điều thiết yếu là mỗi thành viên cộng đồng Bản địa cảm thấy an toàn và được chào đón khi họ tìm kiếm sự chăm sóc hoặc hỗ trợ.

Đọc thêm về cách chúng tôi quan tâm đến mọi người

Các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân đang phục hồi sức khỏe và an sinh Bản địa

Mở rộng dịch vụ về rối loạn tâm thần để sớm giúp giới trẻ

Tạo ra tác động qua các chiến dịch tiêm chủng của VCH