Métis Nation BC and Vancouver Coastal Health sign Letter of Understanding

با کمال افتخار و تواضع، یادداشت تفاهمی ( Memorandum of Understanding, MOU ) را با Tla’amin First Nation امضا کردیم. حداقل هفت ملت در منطقه VCH برای انجام کار به همین شکل ابراز علاقه کرده اند. ما همچنین از امضای تفاهم نامه (Letter of Understanding,LOU) با ملت Métis بریتیش کلمبیا که نقطه عطفی در مسیر ما برای ارائه  رویکردی مبتنی بر تشخص در خصوص خدمات بهداشتی برای مردم Métis در منطقه ما بوده است، تجلیل کردیم. . 

تفاهم نامه (LOU) و یادداشت تفاهم (MOU) ما منعکس کننده پیشرفت طبیعی ارتباطات موجود ما با First Nations، Métis و جوامع Inuit، و تعهد ما به آشتی و حمایت از حقوق مردمان بومی است. آنها با اصول راهنما به ما می آموزند و اولویت های متقابل را شناسایی کرده و رویکرد ما را برای پیشبرد مراقبت های بهداشتی در هر یک از جوامع مشخص می کنند. این روند یک رویکرد منسجم، هماهنگ و سنجیده را برای مشارکت های ما ایجاد می کند. در حین آنکه مشارکت های ما با First Nations، Métis و جوامع Inuit که به آنها خدمت می کنیم، تکامل می یابد، فرصت هایی برای همکاری هدفمند و تصمیم گیری مشترک به مردم بومی این امکان را می دهد که نقش های مهمی را در مورد طراحی و ارائه خدمات بهداشتی برای جوامع خود ایفا کنند.

«ما همچنان از شرکای First Nations یاد خواهیم گرفت زیرا آنها ما را در پرداختن به نابرابری های بهداشتی که امروزه برای بسیاری از جوامع بومی وجود دارد، راهنمایی می کنند. تعهد ما به این امر بخشی از مسیر جاری ما به سوی آشتی با مردم بومی است.»"

- Vivian Eliopoulos, رئیس و مدیر عامل VCH

ما همچنین در حال گسترش شبکه متنوع شرکای خود هستیم تا گزینه های مراقبت با حفظ امنیت فرهنگی را برای مراجعین بومی افزایش دهیم.

سال گذشته، ما شراکتی را با Sheway ایجاد کردیم تا به ارائه مراقبتهای ضد نژادپرستی، آگاهی نسبت به تروما و مراقبت با حفظ امنیت فرهنگی برای افراد بومی که باردار هستند و از مواد مخدر استفاده می کنند و در قسمت شرقی مرکز شهر ونکوور ( Vancouver's Downtown Eastside ) زندگی می کنند، کمک کنیم. بیش از دو سوم مراجعینی که در Sheway به خدمات دسترسی دارند خود را بومی شناسایی می کنند. ما به همکاری با Sheway برای اضافه کردن هنر و فرهنگ بومی، برنامه ریزی آگاهانه بومی و اعضای تیم، ادامه خواهیم دادم تا تجربیات و پشتیبانی موجود برای کودکان و خانوادهها را افزایش دهیم. برای ما ضروری است که هر یک از اعضای جامعه بومی زمانی که به دنبال مراقبت یا حمایت هستند، احساس امنیت و استقبال کنند.

مراقبت از همه

Matriarchs و Knowledge Keepers سلامت و تندرستی بومیان را باز میگردانند

خدمات گسترده برای روان پریشی (روان پریشی : psychosis) برای کمک به جوانان در مراحل اولیه

تأثیر گذاری با کارزارهای ایمن سازی VCH