person pointing to COVID-19 vaccine sticker

در حالی که تمرکز در سال ۲۰۲۱ عمدتا بر ارائه سری اصلی واکسن های کووید-19 در VCH به ساکنان ۱۲ سال و بالاتر بود، در سال ۲۰۲۲، اهداف این کارزار گسترده تر و پیچیده تر شد. واجد شرایط بودن برای واکسنهای کووید-19 به نوزادان و کودکان گسترش یافت و ما دوزهای تقویت کننده را برای افراد بالای ۱۲ سال تجویز کردیم.

VCH دارای بالاترین پوشش کلی واکسیناسیون کووید-19 در

Icon of two bandages.

90 بیش از

two-dose coverage for VCH residents of all ages

Icon of an adult.

95 درصد

two-dose coverage for all adults 18+ years old

Icon of a child.

30 درصد

one-dose coverage for children six months to four years of age

ما همچنین اداره کلینیک های معمول ایمن سازی کودکان را در مدارسی که در سال اول بیماری همه گیر متوقف شده بود، از سر گرفتیم. اکثر کودکان تحت پوشش واکسن های مهمی برای محافظت از آنها در برابر عفونت ها و بیماری هایی مانند فلج اطفال (polio)، دیفتری ( diphtheria )، سرخک ( measles ) و سرخجه ( rubella ) قرار گرفته اند.

تأثیرگذارترین کارزار ایمن سازی در سال 2022، اقدامی بود که در برابر شیوع آبله میمون mpox (monkeypox) انجام گرفت. در اواسط ماه مه، سویه ای از این ویروس از آفریقا - جایی که بومی است - به بیش از 70 کشور که بومی آن نیست، از جمله کانادا انتشار یافت. الگوی گسترش در این شیوع جهانی در درجه اول از انسان به انسان و از طریق رابطه جنسی منتقل می شود و بیشتر موارد در میان مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند شناسایی شده است.

اولین مورد آبله میمون دربریتیش کلمبیا در اوایل ماه ژوئن در منطقه VCH تأیید شد و با نزدیک شدن سریع فصل جشنواره افتخار ( Pride season )، تیم پاسخ شیوع آبله میمون VCH از نزدیک با مرکز کنترل بیماری استان ( BCCDC, BC Centre for Disease Control ) ، سازمان های جامعه بنیان و دیگران همکاری کرد تا در طی سه ماه بیش از 20,000 دوز واکسن آبله میمون را به کسانی که در معرض خطر هستند در کلینیک ها، بار ها، کسب و کارهای خصوصی که مکانی را برای مردان فراهم می کند تا بتوانند با مردان دیگر فعالیت جنسی داشته باشند( sex-on-premise venues)، سواحل، پارک ها و جشنواره افتخار در ونکوور ارائه کند.

این استفاده اولیه از واکسن در میان گروههایی که در معرض بالاترین خطر شیوع هستند، همراه با تلاشهای ردیابی مورد و تماس توسط تیم بهداشت عمومی VCH، انتقال بیماری را با موفقیت کاهش داد، از بیماری شدید جلوگیری کرد و خطر را برای جمعیت گسترده تر محدود کرد. با تنها 190 مورد گزارش شده دربریتیش کلمبیا(151مورد در منطقه VCH)، و سطوح پایین ویروس در گردش، شیوع محلی آبله میمون در ژانویه 2023 متوقف اعلام شد. این واکسن هنوز برای افراد در معرض خطر و واجد شرایطی که میخواهند سری واکسنهای خود را شروع یا تکمیل کنند، موجود است. دو دوز برای حداکثر محافظت توصیه می شود.

مراقبت از همه

مسکن جدید پشتیبانی شده در باغهای کمبی (Cambie Gardens)

گسترش جایگزین های دارویی برای مقابله با بحران مسمومیت زایی مواد مخدر غیر قانونی

همکاری با یکدیگر برای ارائه مراقبت های فرهنگی امن