Forest fire, helicopter responding.

در سال ۲۰۲۲، یک تیم بهداشت عمومی جدید تشکیل شد تا به طور خاص بر روی عوامل فیزیکی و محیطی تعیین کننده سلامت تمرکز کند. تیم محیط زیست سالم و تغییرات آب و هوایی Healthy Environments and Climate, HECC Change ) ما برای بهبود نتایج بهداشتی مرتبط با عواملی مانند تغییرات آب و هوا، آلودگی صوتی و هوا، طراحی جامعه و موارد دیگر، از طریق تحقیق، سیاست گذاری داده ها , بازنگری و آموزش فعالیت میکند.

این تیم متشکل از یک متصدی بهداشت پزشکی، سرپرست تغییرات آب و هوایی و بهداشتی، دانشمندان بهداشت محیط زیست، برنامه ریزان، متصدیان بهداشت محیط و دیگران، با شرکای منطقه ای، شهرداری و شرکای غیر دولتی در برنامه ها، پروژه ها و پیشنهادات سیاست گذاری و با در نظر گرفتن عوامل محیطی تعیین کننده بهداشت و برابری از نزدیک همکاری مینماید. 

تمرکز اصلی بر حمایت از اجرای توصیههای پروژهHealthADAPT است، یک پروژه سه ساله با بودجه بهداشت کانادا که به دنبال پیشبرد سازگاری با تغییرات آب و هوایی متمرکز بر سلامت در منطقه ما است.

 

Adapting to our changing climate

در سال ۲۰۲۲ تیم HECC :

 • پیمایش ِ دما ی درونی

  با شهرداری ونکوور و مرکز کنترل بیماری استان BC Centre for Disease Control, BCCDC) برای انجام بررسی دمای داخلی در طول رویدادهای گرمایی همکاری کرد.

 • توصیه‌ها ی تهویه، فیلتر هوا و کاهش کربن خروجی

  برای اجرای توصیه های جدید برای تهویه مطبوع، تصفیه هوا و کاهش انتشار کربن برای ساختمان های جدید مسکونی متوسط تا بزرگ با شهرداری ونکوور همکاری صورت گرفت.

 • چارچوب حمایتی ورودی حرارتی

  یک چارچوب پشتیبانیبه جهت بررسی گرما برای سازمانهای غیردولتی Heat Check-in Support Framework for NGOs ایجاد کرد تا برنامهریزی بررسی احوال افراد آسیبپذیر در مقابل گرمای شدید را هدایت کند.

 • برنامه‌ریزی آمادگی فصلی

  از VCH در برنامه ریزی آمادگی فصلی برای گرما، دود و رویدادهای آب و هوایی آینده پشتیبانی به عمل آورد.

 • پروژه‌ها ی نظارت بر کیفیت هوا

  پروژه های نظارت بر کیفیت هوا در سراسر منطقه خود را رهبری کرده و یا در آن مشارکت نمود.

نیز، تیم ِ HECC

کمک به:

 • طرح حمل و نقل منطقه ای TransLink 2050
 • استراتژی رشد منطقه ای ونکوور بزرگ (2050)
 • طرح هوای پاک ونکوور بزرگ
 • آب و هوای ونکوور بزرگ 2050

ارائه پیشنهاد به:

 • طرح اقدام اضطراری آب و هوایی شهر ونکوور
 • برنامه پارکینگ اضطراری آب و هوایی شهر ونکوور
 • پیشنهاد گسترش مقررات گازهای منتشره از موتورهای دیزلی غیرجاده ای داخل شهری ونکوور

ارائه بازخورد به:

استراتژی آمادگی و سازگاری با آب و هوای استان

استراتژی هوای پاک بنادر شمال غربی

همیشه در حال یادگیری

والدین خردسالترین بیماران بیمارستان ریچموند ارتباطات جدیدی با نوزادان خود پیدا می کنند

خدمات زبان موانع را برای بیماران کاهش می دهد

بهبود تجربیات بیماران بومی در هر مرحله از مسیر مراقبت های بهداشتی ایشان