Three people standing on a blanket.

هر مخاطب، از اولین کلیک آنلاین تا مراقبت از بیمار در مرکز، سهمی ادا خواهد کرد در تجربه بیماران بومی (Indigenous)، که ارتباطات و تبحّر فرهنگی کارکنان نقش مهمی در آن ایفا میکند. تیم ایمنی فرهنگی بومی ( Indigenous Cultural Safety (ICS)) به آموزش برنامه آموزشی ICS Hummingbird ادامه میدهد و آن را در اختیار کارکنان، کادر پزشکی و کارکنان خط مقدم قرار میدهد. برنامه Hummingbird (مرغ مگسخوار) اولین سطح از چهار سطح برنامه درسی ICS و شامل چهار ساعت مطالعه آنلاین و شش ساعت آموزش حضوری فشرده میباشد. سال گذشته، تیم ICS و تیم تحقیقاتی بهداشت بومی (Indigenous Health Research) جهت ارزیابی اجرا و نتایج برنامه Hummingbird، که در اختیار اکثر پرستاران، کارمندان ثبت نام و متخصصان بهداشتی متحد قرار گرفت، با بخش اورژانس VGH همکاری کردند. نتایج اولیه حاکی از بهبود درک، نگرش و رفتار مراقبتگران ما میباشد.

در سال ۲۰۲۲، ما دسترسی به پودمان خودآموز برخطّ (online self-study module) برنامه Hummingbird را گسترش دادیم که بیش از ۵،۰۰۰ کارمند VCH آن دوره را تکمیل کردند، و این تعداد همچنان در حال افزایش است. در آموزش ICS، ما بر این باوریم که تبحّر فرهنگی مراقبتگران خود را افزایش داده، در نتیجه بتوانیم مراقبت و نتایج حاصل را برای بیماران و خانوادههای بومی بهبود بخشیم.

"ما متعهد به ایجاد فرصت برای یادگیری درباره استعمار و تأثیرات آن بر سلامت و تندرستی جمعیت بومی (Indigenous) هستیم." - بریتنی بینگهام (Brittany Bingham), مدیر تحقیقات بهداشت ساحلی ونکوور (Vancouver Coastal Health)

در استفاده از زبان، با احترام، حساسیستهای بیماران بومی (Indigenous) و فرهنگ آنها را لحاظ میکنیم. این، در انگلیسی شامل جایگزینی Aboriginal با Indigenous به منظور همسویی با استاندارد جهانی اصطلاحات و اعلامیه سازمان ملل متحد در حقوق مردمان بومی میباشد. بهبود امنیت فرهنگی بومی (Indigenous) فقط به خدمات محدود نمیشود. با قدردانی و احترام به واژههای بااهمیت، از نزدیک با Tla’amin Nation (ملیت تلاآمین) برای تغییر نام بیمارستان عمومی رودخانه پاول سابق همکاری کردیم. Tla’amin Nation (ملیت تلاآمین) سخاوتمندانه به VCH لقب «قاتت» (qathet) را که به معنای «با هم کار کردن» است، هدیه دادند. در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲، بیمارستان عمومی قاتت رونمایی شد.
 

همیشه در حال یادگیری

نظرات شما مهم است: فرصت هایی برای مشارکت در مراقبت های بهداشتی درمانی

محیط های سالم و تغییرات آب و هوایی

والدین خردسالترین بیماران بیمارستان ریچموند ارتباطات جدیدی با نوزادان خود پیدا می کنند