VCH translated materials

در ژانویه 2022، برنامه خدمات زبان با هدف کاهش موانع دسترسی بیماران به سیستم مراقبتهای بهداشتی و هدایت آنها از طریق ترجمه اطلاعات سلامت راهاندازی شد.

برای هدایت توسعه این برنامه، VCH با شرکایی از خانه های محله ای ، SUCCESS، Mosaic، United Chinese Community Enrichment Services Society, SUCCESS: انجمن خدمات توانمندسازی جامعه چین متحد ) ،انجمن خدمات مهاجرانBC ( Immigrant Services Society of BC) و اداره خدمات بهداشتی استانی ( Provincial Health Services Authority ) برای بررسی شیوه های ترجمه کتبی و شفاهی در سراسر منطقه ما همکاری بعمل آورد. این فرآیند منجر به استاندارد سازی شیوههای ترجمه در سراسر VCH شد و به ایجاد یک چارچوب برای ترجمه کتبی و شفاهی VCH منجر شد.

Icons of speech bubbles.

پنج زبان درخواست شده برای ترجمه توسط بیماران یا مراجعین در VCH عبارتند از: چینی سنتی، چینی ساده شده، پنجابی، اسپانیایی و ویتنامی.

در سال اول، این برنامه مطالبی مانند دستورالعمل نحوه و زمان دسترسی به مراقبت های اورژانس یا مراقبت های اولیه اضطراری ، نحوه یافتن پزشک خانواده یا پرستار حرفه ای، اطلاعات بهداشت عمومی (از جمله هشدارهای حرارتی و سایر هشدارهای بهداشتی)، اطلاعات قبل و بعد از عمل جراحی، مراقبت از خود و پشتیبانی در منزل برای سالمندان و همچنین مروری بر خدمات مراقبت های بهداشتی موجود برای بیمارانی که تازه وارد VCH شده اند، را ترجمه نمود. 

بازخورد اولیه نشان میدهد که بیماران هنگام حضور در قرار ملاقات مراقبتهای بهداشتی احساس آگاهی بیشتری میکنند و درک قویتری از منابع و گزینههای مراقبتی در دسترس دارند. ترجمه اطلاعات مراقبت های بهداشتی می تواند باعث صرفه جویی در زمان و کاهش استرس و همچنین بهبود تجربه بیمار شود.

VCH translated materials

در سال اول این برنامه، تیم خدمات زبان بیش از 495 ترجمه را به 11 زبان اصلی از جمله چینی سنتی، چینی ساده شده، پنجابی، اسپانیایی، ویتنامی، فارسی، عربی، کره ای، روسی، تاگالوگ و ژاپنی تکمیل کرد.

همیشه در حال یادگیری

بهبود تجربیات بیماران بومی در هر مرحله از مسیر مراقبت های بهداشتی ایشان

نظرات شما مهم است: فرصت هایی برای مشارکت در مراقبت های بهداشتی درمانی

محیط های سالم و تغییرات آب و هوایی