منبع

منابع اضطراب برای کودکان، جوانان و خانواده ها

Group of teens smiling for a photo outside

احساس نگرانی یا عصبی بودن بخشی عادی از زندگی روزمره است. همه گاهی اوقات احساس اضطراب می کنند. اضطراب خفیف تا متوسط می تواند به شما کمک کند توجه، انرژی و انگیزه خود را متمرکز کنید. اگر اضطراب شدید باشد،شما ممکن است احساس درماندگی، سردرگمی و نگرانی شدید به حدی داشته باشید که با جدیت یا احتمال واقعی مساله مورد نگرانی تناسب ندارد.

به دنبال گزینه ها و اطلاعات پشتیبانی دیگر هستید؟ جهت پشتیبانی در زمینه سلامت روان و مصرف مواد و یافتن خدمات، منابع و موارد دیگربخش سلامت روان کودک و جوانان و مصرف مواد ما را بررسی کنید. 

منابع زیر توسط گروه های جدا از Vancouver Coastal Health نگهداری می شود. این منابع به زبان انگلیسی موجود است.

Featured resources

Bounce Back

BounceBack

A free mental health skill-building program based on Cognitive Behavioral Therapy for people aged 13+ experiencing mild to moderate anxiety or depression.

Learn more

cymhsu

Anxiety Canada

A registered charity and non-profit organization providing accessible, self-help, peer-reviewed and trusted resources on anxiety.

Learn more

youth-children-cymhsu-anxiety

My Anxiety Plan (MAP) for Children and Teens

MAP is a resource for parents and caregivers to “coach” anxious children or teens using practical strategies and tools to manage anxiety. MAP includes 6 units with 46 lessons.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health | Anxiety

Learn more

More resources

Books

  • Taming Worry Dragons
  • Dragon Worries
  • Bye-Bye Time
  • When I miss you
  • A Thought is a Thought
  • What to Do when You Worry too much
  • The Ant Hill Disaster
  • Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers

اطلاعاتی در مورد خدمات موجود برای سلامت روان و مصرف مواد برای کودکان و نوجوانان بیابید.