ਸ੍ਰੋਤ

ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤ

Group of teens smiling for a photo outside

ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਸੀ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਬਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

Featured resources

Bounce Back

BounceBack

A free mental health skill-building program based on Cognitive Behavioral Therapy for people aged 13+ experiencing mild to moderate anxiety or depression.

Learn more

cymhsu

Anxiety Canada

A registered charity and non-profit organization providing accessible, self-help, peer-reviewed and trusted resources on anxiety.

Learn more

youth-children-cymhsu-anxiety

My Anxiety Plan (MAP) for Children and Teens

MAP is a resource for parents and caregivers to “coach” anxious children or teens using practical strategies and tools to manage anxiety. MAP includes 6 units with 46 lessons.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health | Anxiety

Learn more

More resources

Books

  • Taming Worry Dragons
  • Dragon Worries
  • Bye-Bye Time
  • When I miss you
  • A Thought is a Thought
  • What to Do when You Worry too much
  • The Ant Hill Disaster
  • Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।