Cambie Gardens lobby.

Ang GPC ay isang long-term care home sa Oakridge neighbourhood ng Vancouver. Ito'y itinayo noong 1952 at kasalukuyan itong tahanan para sa mahigit sa 100 residents na may mga komplikadong medikal at pisikal na kondisyon. Ang redevelopment ng GPC ay magiging kapalit ng outdated na pasilidad at ito'y magkakaroon ng iba't-ibang bagong housing nang may iba't-ibang opsyon sa suporta on site.

Bilang bahagi ng redevelopment plan, ang ilang residents ay lilipat mula GPC patungo sa community-based supported housing sa bagong Cambie Gardens development sa parehong neighbourhood. Ang housing model na ito ay dinisenyo upang suportahan ang mga indibidwal na mamuhay nang mag-isa kung gusto nila, bilang bahagi ng isang integradong komunidad na mainam at accessible para sa lahat. Ang modelo ng pangangalaga ay dinisenyo sa tulong ng residents at ng disability advocacy groups na tumutulong sa paghugis ng kinabukasan ng supported housing. Dahil dito, bukod pa sa GPC residents, ang mga apartment building ay gagamitin din ng mga táo mula sa mas malawak na komunidad ng Vancouver.

Headshot of Bob Chapman with stylized quotes

"Ako'y lubos na natutuwa na ang matagal na hinihintay na redevelopment at care model ay nagkatotoo na. Ikinalulugod naming makita ang mga positibong pagbabagong ibibigay nito sa residents at sa kanilang mga pamilya."

- Bob Chapman, Vice-President ng Vancouver Community Vancouver Coastal Health

Ang mga unang residents ay nagsimulang lumipat noong fall 2022. Ang VCH at ang service provider na CONNECT Partners ay patuloy na maglilipat sa unang 44 na GPC residents sa kanilang mga bagong tahanan sa 2023. Ang mga natitirang paglipat ay sunud-sunod na mangyayari at ito'y inaasahang matapos sa bandang 2030; ang GPC ay permanenteng isasara pagkatapos noon.

Itong mga bagong tahanan ng residents ay magkakaroon ng isang community health centre na mayroong iba't-ibang mga serbisyo at suporta sa kalusugan, isang bagong therapeutic pool, at isang bagong adult day program.

Tour of Cambie Gardens

Cambie Gardens lobby.
Cambie Gardens kitchen.
Cambie Gardens living room.
Cambie Gardens outdoor area.

Nangangalaga sa Lahat

Pagtugon sa krisis ng illicit drug toxicity

Nakikipagtulungan para maghatid ng pangangalagang ligtas sa kultura

Ibinabalik ng Matriarchs at ng Knowledge Keepers ang kalusugan at kabutihan ng mga Indigenous na tao