Richmond Family Access Support Team (RFAST)

Ang RFAST ay isang intensive outreach team para sa mga pamilya kung saan kahit may isang miyembro ng pamilya man lamang ang may malubhang mental illness at/o problema sa paggamit ng droga o alak.

Ano ang maaasahang mangyari

Isinasaalang-alang ng team ang treatment mula sa paningin ng pamilya at ito’y nakikipagtulungan sa lahat ng mga miyembro ng pamilya, basta may isang kapamilya na wala pang 19-taong-gulang at siya’y may banayad o grabeng mental illness at o problema sa paggamit ng droga o alak. Ang team ay binubuo ng isang social worker, nurse, at occupational therapist.

Ang Richmond Family Access Support Team ay naglalaan ng iba’t-ibang outreach-based services tulad ng:

  • Koordinasyon at patuloy na care navigation (pag-unawa sa pangangalaga),
  • advocacy at equity-focused na mga serbisyo
  • recovery at psychosocial rehabilitation.

Paano ito i-access

Mangyaring kontakin ang Richmond Community Mental Health and Substance Use - Central Intake para sa karagdagang impormasyon o para gumawa ng referral.