Nhóm Hỗ trợ Tiếp cận Gia đình Richmond (Richmond Family Access Support Team-RFAST)

RFAST là nhóm tiếp cận chuyên sâu dành cho các gia đình có ít nhất một thành viên trong gia đình đang phải đối mặt với các vấn đề về bệnh tâm thần nghiêm trọng và/hoặc sử dụng chất gây nghiện.

Những gì sẽ thấy

Nhóm áp dụng lăng kính gia đình và làm việc với tất cả các thành viên trong gia đình, miễn là ít nhất một thành viên trong gia đình dưới 19 tuổi và đang phải đối mặt với các vấn đề về bệnh tâm thần và/hoặc sử dụng chất gây nghiện ở ​​mức độ từ trung bình đến nặng. Nhóm bao gồm một nhân viên xã hội, y tá và nhà trị liệu nghề nghiệp.

Nhóm Hỗ trợ Tiếp cận Gia đình Richmond cung cấp một loạt các dịch vụ dựa trên hoạt động tiếp cận cộng đồng như:

  • sự phối hợp và duy trì tính liên tục của việc điều hướng chăm sóc,
  • các dịch vụ bênh vực và chú trọng vào công bằng,
  • khôi phục và phục hồi tâm lý xã hội.

Cách thức truy cập

Vui lòng liên lạc Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện tại Cộng đồng Richmond - Nhóm Tiếp nhận Tập trung để biết thêm thông tin hoặc để giới thiệu.