ਰਿਚਮੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੈਸ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ (RFAST)

RFAST ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਚਮੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੈਸ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਕਈ ਆਊਟਰੀਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

    • ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ,
    • ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ,
  • ਨਿਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ।

ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇਰਿਚਮੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ - ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਟੇਕ ਨਾਲਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।