Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Youth Urgent Response Team (YURT) ay naglalaan ng short-term crisis, bridging, at case management na suporta sa mga kabataang may krisis at/o hindi konektado sa ibang mga programa mas long-term.

Paano i-access

  • Tingnan kung eligible

    Mga kabataang 12 hanggang 19 taong-gulang na nagpapahayag na sila'y may krisis

    Mga naninirahan sa North Vancouver o sa West Vancouver

  • Kumuha ng referral

    Ang sinomang nakakaramdam na natutupad nila ang mga criteria na ito ay maaaring mag-refer sa kanilang sarili o kaya i-refer ang sinomang kakilala nila sa YURT service. Tumawag sa (604)230-0389 para mag-refer. 

    Kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa YURT sa Foundry North Shore.

Mga oras ng pagpapalakad

Contact the YURT program for information.

Foundry North Shore

Foundry North Shore is where any youth or parent in our community can easily access the help they need when they need it. It is an integrated youth and family initiative that will transform how mental health and substance use services are delivered on the North Shore, providing early intervention to support young people's well-being.

Child & Youth Urgent Response Mental Health Services

Naglalaan ng assessment at mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan para sa maikling panahon, kabilang na ang suicide risk assessment, paghadlang at interbensiyon nito, para sa mga bata at kabataang dumaranas ng acute psychiatric o emotional crises.