ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

North shore mountains

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਵੈਨਕੂਵਰ

ਯੂਥ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਟੀਮ (ਯੂਥ ਸੀਏਆਈਟੀ)

ਰਿਚਮੰਡ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ - ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਟੇਕ

ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ

ਫਾਊਂਡਰੀ ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਕਥੇਟ ਖੇਤਰ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ  ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਟੂ-ਸਕਾਈ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ  ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ