Resource

Extreme heat

Seniors drinking water

Maaaring maging lubhang mapanganib ang sobrang init. Alamin kung ano ang mga sintomas ng heat stroke, heat exhaustion, at kung paano maghanda para sa mainit na panahon para protektahan ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong mga kapitbahay, mga kaibigan, at pamilya.

Poster showing the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke

Extreme heat poster

Basahin ang mga epekto ng extreme heat (sobrang init) sa kalusugan at kung ano ang mga magagawa para magpalamig.

I-download ang Extreme Heat Poster

Ang mga táong mas nanganganib

Iba-iba ang reaksyon ng iba't-ibang mga tao sa init, at may mga táong mas nanganganib na makaranas ng mga epekto sa kalusugan. Ang magpalamig ay lalo nang mahalaga para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao:

 • mga mas matandang adults, 60 taong-gulang o mas matanda
 • mga táong nakatira nang mag-isa
 • mga táong may dati nang kondisyon sa kalusugan, tulad ng diyabetis, sakit sa puso, o sakit sa baga
 • mga táong may mental illness (sakit sa pangkaisipang kalusugan) tulad ng schizophrenia, depression, o anxiety
 • mga táong may substance use disorders, kabilang na ang sobrang pag-inom ng alak
 • mga táong hindi gaano nakakakilos
 • mga táong marginally housed (hindi sapat ang tirahan)
 • mga táong nagtratrabaho sa maiinit na lugar
 • mga babaeng buntis
 • mga sanggol at maliliit na bata

Ang ibang mga tao ay maaari ring maapektohan ng init. Naiiba ang reaksyon ng iba't-ibang mga tao, kaya’t pakinggan ang iyong katawan.

Ang mga epekto ng init sa kalusugan

Ang extreme heat events, na tinatawag ding "heat waves," ay maaaring magdulot ng ilang mga sakit na may kinalaman sa init, at ito'y maaaring mauwi sa kamatayan. Ang sakit na may kinalaman sa init ay isang umbrella term para sa mga kondisyon na dulot ng init, tulad ng heat rash, sunburn, heat cramps, heat exhaustion -- at ang pinakamalubha -- heat stroke.

Kabilang sa mga sintomas ng heat exhaustion ang:

 • sobrang pawis
 • pagkahilo
 • alibadbad o pagsusuka
 • mabilis na paghinga at tibok ng puso
 • pananakit ng ulo
 • nahihirapang mag-concentrate
 • muscle cramps
 • sobrang pagkauhaw
 • bagong skin rash
 • maitim na kulay ng ihi at mas kaunting ihi

Ang sinomang may mga sintomas ng heat exhausion ay dapat lumipat sa malamig na lugar, dapat uminom ng tubig, at dapat mag-apply ng malamig na tubig sa malalaking bahagi ng balat (magbabad sa malamig na tubig sa bathtub, shower, o basain ang kanyang suot). Gawin kaagad ang mga hakbang na ito dahil ang heat exhaustion ay mabilis na maaaring maging heat stroke, na siyang isang medical emergency.

Kabilang sa mga sintomas ng heat stroke ang:

 • mataas na temperatura ng katawan (>39°C/102°F)
 • nawawalan ng malay-tao o inaantok
 • nalilito
 • kawalan ng koordinasyon
 • masyadong mainit at namumulang balat

Ang heat stroke ay isang medical emergency. Humanap kaagad ng medikal na atensyon sa isang emergency room o urgent care centre. Tumawag sa 911, kung kinakailangan. Habang naghihintay ng tulong, kung maaari ay ilipat kaagad ang tao sa isang malamig na lugar para palamigin siya kaagad at mag-apply ng malamig na tubig sa malalaking bahagi ng kanyang balat (magbabad sa malamig na tubig sa bathtub, shower, o basain ang kanyang suot).

Protektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa init

Ang manatili sa isang malamig na lugar at ang uminom ng maraming tubig ay ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang mga sakit na may kinalaman sa init.

 • Humanap ng mas malamig na lugar sa loob at sa labas (ibig sabihin, isang local community centre, library, o mall.)
 • Uminom ng maraming tubig at iba pang mga likido para manatiling hydrated, kahit na hindi ka nauuhaw.
 • Gumamit ng tubig para magpalamig sa pamamagitan ng pag-shower gamit ang malamig na tubig o paglagay ng bahagi ng iyong katawan sa malamig na tubig sa bathtub.
 • Magsuot ng basang shirt o magpatong ng basa-basang tuwalya sa iyong balat para magpalamig.
 • Magsuot ng maluluwang at light-coloured at breathable na kasuotan.
 • Limitahan ang aktibidad, lalo na sa mga pinakamainit na oras ng araw (kadalasan 2 p.m. hanggang 4 p.m. sa B.C.)
 • Isara ang mga bintana at ibabâ ang indoor/outdoor shades/blinds nang bandang 10 a.m. para makulong ang mas malamig na hangin sa loob at para hindi makapasok ang araw.
 • Buksan ang mga bintana at mga pintuan nang bandang 9-10 p.m. para papasukin ang mas malamig na hangin magdamag (siguraduhing mas mababa nga ang temperatura sa labas kaysa sa loob.)
 • Gumamit ng isa o higit pang mga bentilador  at ilagay ito sa mga lugar kung saan magdamag nitong maipapasok sa loob ng tahanan ang mas malamig na hangin.
 • Gumamit ng exhaust fans, na karaniwang nasa mga kusina at banyo, para palabasin ang mas mainit na hangin sa loob ng tahanan, at buksan ang mga bintana nang magdamag para papasukin ang mas malamig na hangin sa labas.
 • Mainam ang kumuha ng air-con para sa iyong tahanan; kung mayroon kang air-con, huwag kalimutang paandarin ito.
 • Imonitor ang indoor temperatures para sa iyong sarili at sa mga táong binabantayan mo.
 • Tingnan kung may mga sintomas ng heat exhaustion at heat stroke. Para sa mga táong madaling maapektohan ng init, ang panganib na magkasakit dahil sa init ay maaaring madagdagan kapag ang indoor temperatures ay lampas ng 26°C (78 °F) at maaari itong tumaas nang husto kapag ang indoor temperatures ay lampas ng 31 °C (88 °F).

Ang usok mula sa wildfires ay maaari ring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Kapag nagkasabay ang usok mula sa wildfire at ang sobrang init, mainam din ang i-filter ang iyong hangin gamit ang HEPA air cleaners. Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa usok mula sa wildfires.

Mag-check-in sa iba

Mag-check in nang madalas sa iyong mga kapitbahay, mga kaibigan, at pamilya para masigurado na sila'y nananatili sa malamig na lugar, at magkaroon ng plan kung sakaling hindi. Makakapagligtas ito ng mga buhay.

Noong mga heat wave sa nakaraan, maraming mga tao ang namatay sa tahanan dahil sila’y socially isolated.

Cover of heath check-in support framework

VCH Heat check-in support framework para sa non-governmental organizations

Ang heat check-ins ay nangyayari sa iba't-ibang mga setting at isinasagawa ng staff o volunteers na may diverse training. Dahil ito’y gagamitin sa malawak na context nito, ginawa ang framework na ito nang mapili ng mga organisasyon ang impormasyon na pinaka-naaangkop sa kanilang setting para makapagdibelop sila ng kanilang sariling organizational check-in plans.

I-download ang heat check-in support framework

Heat check-in training videos

extreme heat check in by NCCEH

Gabay ng NCCEH Health checks kapag may extreme heat

Ang National Collaborating Centre for Environmental Health (NCCEH) ay nagdibelop ng gabay na dinisenyo para makatulong na suportahan ang mga táong gumagawa ng heat checks sa pamamagitan ng pagbigay ng lahat ng mahalagang impormasyon at guidance sa isang 5-pahinang package. Ang tool na ito ay idinebelop sa tulong ni Dr. Glen Kenny at ng kanyang heat stress research group sa University of Ottawa. Ito'y maaaring i-download sa Ingles, Pranses, Chinese, at Punjabi.

I-download ang heat events health check package

Cooling centres at mga lugar na may malinis na hangin

Kapag may heat warning o alert, mahalaga ang manatili sa malalamig na lugar. Kapag mataas ang temperatura sa labas, ang mga lugar ng trabaho at mga tahanan ay maaari ding maging sobrang init at maaari nitong dagdagan ang panganib na magkasakit dahil sa init. Maraming mga lungsod at towns sa rehiyon ng Vancouver Coastal Health (VCH) ang nagpapalakad ng specialized cooling centres, o naghihikayat sa mga tao na gumamit ng ibang pampublikong lugar para magpalamig (tulad ng mga library at community centres). Maaari ring maglagay sila ng misting at water fill station stations kapag sobrang init.

Maraming local governments ang nagpapaskil ng updated na impormasyon sa kanilang social media, halimbawa, sa Twitter o Facebook, tungkol sa weather alerts at mga available na serbisyo. Ang ilang local governments ay mayroon ding webpages tungkol sa Extreme Heat (Sobrang Init).

cooling-centre-signage

Gabay para sa mga organisasyon sa komunidad

Gumawa ng Cooling Spaces Kapag Mainit ang Panahon

Patnubay ng public health batay sa ebidensiya, para makapag-setup at makapag-operate ang mga organisasyon sa komunidad ng inklusibo, katanggap-tanggap, at mabisang malalamig na lugar.

I-download ang Gabay para sa Cooling Spaces

Heat warnings at extreme heat emergencies

Bilang pagtugon sa heat dome na nangyari noong 2021, maraming health sector partners at ang Environment and Climate Change Canada (ECCC) ang nagdibelop ng isang BC Heat Alert and Response System (BC HARS) para sa summer ng 2022. Ipinapahayag ng two-level alert system na ito ang criteria na gagamitin ng ECCC para mag-isyu ng isang Heat Warning (Level 1) o ng isang Extreme Heat Emergency alert (Level 2), ng naaangkop na public health messaging para sa kapwa dalawang uri ng alert, at ng mga inirerekomendang aksyon para sa health sector at sa ibang mga partner. Patuloy na aayusin at pahuhusayin ng province ang BC HARS sa mga darating na taon.

Magbasa ng karagdagang impormasyon tungkol sa BC HARS sa BCCDC website.

Alerts

Heat Warning (Level 1)

Threat: Ang daytime at overnight temperatures ay mas mataas kaysa sa mga karaniwang temperatura ng season at ito'y hindi magbabago

Aksyon: Gawin ang mga karaniwang hakbang para magpalamig.

 

Extreme Heat Emergency (Level 2)

Threat: Ang daytime at overnight temperatures ay mas mataas kaysa sa mga karaniwang temperatura ng season at lumalala ang init bawat araw

Aksyon: I-activate ang iyong emergency plan.

Vancouver Indoor Temperature Survey

Noong summer 2021 ay nagsagawa ang City of Vancouver at ang Vancouver Coastal Health ng self-reported survey ng indoor temperatures, sa tulong ng BC Centre for Disease Control. Ang impormasyon na ito ay nakakatulong sa amin na mas maunawaan ang relasyon ng indoor at outdoor temperatures at ang mga katangian ng mga building sa buong rehiyon. Layunin ng trabahong ito na makapagbigay ng mga rekomendasyon para magkaroon ng malalamig na temperature sa loob ng mga kasalukuyang building at makatulong na maiwasan ang sakit dulot ng init.

Basahin ang mga resulta ng Vancouver Indoor Air Temperature Survey.

Lumahok sa survey sa taóng ito.

Mag-sign up para ma-notify kapag live na ang survey sa vancouver.ca.

2021 BC Heat Dome and VCH ER Visits

Following the 2021 BC heat dome, the VCH Public Health Surveillance Unit studied data on emergency room visits in collaboration with VCH and Providence Health Care Emergency Medicine programs. Several key findings were identified:

The extreme heat event that affected much of British Columbia in 2021 resulted in a substantial increase in Emergency Department visits related to heat-related illness in VCH hospitals.

Rates of heat-related Emergency Department visits varied substantially by area of residence. Among the urban neighbourhoods in the VCH region, a higher rate of heat-related ED visits was observed among residents in the Downtown Eastside, Kensington, Victoria-Fraserview, North Vancouver City-East/West, and North Vancouver District Municipality –Central.

Among age groups, the highest rate of heat-related ED visits was among those aged greater than 80 years. Slightly more than half of heat-related ED visits and over 90% of hospitalizations among these visits were among those aged 65 years or older.

Comprehensive heat event preparedness is essential to minimize future health impacts, as the risk of extreme heat events in the context of a warming climate continues to evolve.

Read the full report: 2021 BC Heat Dome VCH ER Visits

Cover of Policy tools to create and support cooler, safer indoor living spaces

Policy tools para gumawa at magsuporta ng mas malamig at mas ligtas na indoor living spaces (loob ng tahanan)

Ang Vancouver Coastal Health (VCH) ay nagsasagawa ng review ng policy at regulatory options na maaaring magpabuti sa thermal safety sa mga tahanan sa loob ng VCH health region. Ang proseso ay may kasamang jurisdictional scan ng policy tools at key informant interviews ng mga kalahok mula sa iba't-ibang level ng pamahalaan, housing at tenancy advocacy groups, at mga tagapagbigay ng housing. Bukod pa sa paglalarawan ng iba't-ibang mga opsyon sa policy, ipinapakita ng findings na ang multiple policy interventions sa iba't-ibang mga level ng pamahalaan ay kinakailangan, tulad din ng mga istratehiya para labanan ang mga malalaking paghahamon hinggil sa gastos at sa feasibility, at para maiwasan ang mga hindi sinasadyang konsekwensiya.

I-download ang report: Policy tools para gumawa at magsuporta ng mas malamig at mas ligtas na indoor living spaces (loob ng tahanan)

Mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa extreme heat

  • Extreme heat poster - English

   Vancouver Coastal and Fraser Health

  • Extreme heat poster - Translated

   Vancouver Coastal and Fraser Health; Available in: English, Arabic, Chinese-Simplified, Chinese-Traditional, Hindi, Korean, Farsi, Punjabi, Spanish, Urdu, Vietnamese and Gujarati

  • Health checks during extreme heat events

   National Collaborating Centre for Environmental Health; Available in: English, French, Punjabi, Simplified Chinese, Traditional Chinese

  • Extreme heat preparedness guide

   Prepared BC; Available in: English, French, Punjabi, Simplified Chinese, Traditional Chinese

  • Fans in extreme heat FAQ

   Vancouver Coastal Health and Fraser Health

  • Build your own cool kit

   Vancouver Coastal Health and the City of Vancouver (Find at the bottom of the page); Available in: English, Punjabi, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Tagalog, Vietnamese.

  • Heat-related illness in infants and young children

   HealthLink BC; Available in: English, Arabic, Chinese-Simplified, Chinese-Traditional, Farsi, French, Hindi, Japanese, Korean, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Ukrainian, Vietnamese

  • Using Substances During Extreme Heat

   Towards the Heart

  • Prepared together for extreme heat

   Building Resilient Neighbourhoods and Hey Neighbour Collective; Neighbour-to-neighbour connections may save lives during heat events. See tips to connect, learn, & collaborate with neighbours.

  • AC Care

   Aboriginal Housing Management Association; Recommendations on safe and efficient operation of portable air conditioning units.

  • Public weather alerts for British Columbia -including heat and air quality alerts

   Environment and Climate Change Canada

  • WeatherCAN App -weather alerts to smart phones, including heat and air quality alerts

   Environment and Climate Change Canada

  • Hello weather – automated telephone weather service

   Environment and Climate Change Canada

  • Heat check-in support framework for non-governmental organizations

   Vancouver Coastal Health and Fraser Health

  • Heat Check-In Training Video

   Vancouver Coastal Health

  • Heat Check-Ins: Train-the-Trainer Video

   Vancouver Coastal Health

  • Example heat check-in script

   Vancouver Coastal Health

  • Heat check-In training slides

   Vancouver Coastal Health

  • Heat check-in training: Train the trainer slides

   Vancouver Coastal Health

  • Heat check-in practice scenarios

   Vancouver Coastal Health

  • Heat check-in practice scenarios: Facilitation guide

   Vancouver Coastal Health

  • Extreme weather check-in calls for multilingual seniors

   MOSAIC. Available in multiple languages

  • Creating cooling spaces during hot weather: Guidance for community organizations

   Vancouver Coastal Health

  • Emergency support for seniors framework

   Renfrew Collingwood Senior’s Society

  • Heat stress information for workers

   WorkSafe BC

  • Sample Heat and Wildfire Smoke Plan for Local Governments

   Vancouver Coastal Health

  • Heat response planning for Southern Interior B.C. communities: A toolkit

   Interior Health; Learn what your community can do to prepare for heat.

  • Outdoor Gatherings Guidance

   Vancouver Coastal Health

  • How to be a heat-healthy business leader

   Fraser Health

  • Heat stress information for workers

   WorkSafe BC

  • Child care facilities and heat

   Vancouver Coastal Health

  • Community care facilities and heat

   Vancouver Coastal Health

  • Resource guide: Heat Planning

   VCH and Health Emergency Management BC; How community care facilities can begin heat planning and recommended months for each step.

  • Heat Response Plan Template

   VCH and Health Emergency Management BC; Fillable heat response plan template for community care facilities.

  • Site assessment checklist

   VCH and Health Emergency Management BC; Detailed site and clinical checklists to assist community care facilities with heat planning.

  • Resident risk identification guidance

   VCH and Health Emergency Management BC; Criteria to identify residents in community care facilities at highest risk from heat-related illness.

  • Heat response preparation checklists

   VCH and Health Emergency Management BC; Brief checklist for community care facilities to complete before each heat season.

  • Heat response temperature log

   Vancouver Coastal Health and Health Emergency Management BC; Indoor temperature recording template for community care facilities.

  • Heat response checklist

   Vancouver Coastal Health and Health Emergency Management BC; Daily readiness check for community care facilities during heat alerts.

  • Heat-related illness: Prevention and Management in Community Care Facilities

   Vancouver Coastal Health and Providence Health Care

  • Extreme Heat Guidance for Restaurants

   Vancouver Coastal Health

  • Summer Heat Tips for Outdoor Worker Safety

   Fraser Health

  • Pool Operators on Extreme Heat and Smoke

   Fraser Health

  • Summer heat, smoke and health: Recommended actions for owners and managers of rental and strata housing

   Vancouver Coastal and Fraser Health

  • Resources to prepare buildings and facilities for extreme heat

   BC Housing

  • Heat wellness check-in card for tenants

   BC Housing

  • Creating cooling spaces during hot weather: Guidance for community organizations

   Vancouver Coastal Health

Resources for health professionals